Μη επιβολή χαρτοσήμου σε έντοκες συμβάσεις δανείου, από υποκείμενα στο ΦΠΑ Πρόσωπα

Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός σημαντικά ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την εισροή κεφαλαίων μέσω δανεισμού, βάσει της 2163-4/11/2020 απόφασης του ΣτΕ. Με την παραπάνω απόφαση το ΣτΕ έκρινε ότι για τη χορήγηση έντοκου χρηματικού δανείου από ήδη υποκείμενο σε ΦΠΑ πρόσωπο, ακόμα και ευκαιριακά, δεν επιβάλλεται χαρτόσημο Η απόφαση του ΣτΕ εκδόθηκε μετά από αίτηση αναίρεσης απόφασης […]