Μη επιβολή χαρτοσήμου σε έντοκες συμβάσεις δανείου, από υποκείμενα στο ΦΠΑ Πρόσωπα

Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός σημαντικά ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την εισροή κεφαλαίων μέσω δανεισμού, βάσει της 2163-4/11/2020 απόφασης του ΣτΕ.

Με την παραπάνω απόφαση το ΣτΕ έκρινε ότι για τη χορήγηση έντοκου χρηματικού δανείου από ήδη υποκείμενο σε ΦΠΑ πρόσωπο, ακόμα και ευκαιριακά, δεν επιβάλλεται χαρτόσημο

Η απόφαση του ΣτΕ εκδόθηκε μετά από αίτηση αναίρεσης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία είχε απορριφθεί η προσφυγή κατά της  απόφασης του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών, βάσει της οποίας είχαν επιβληθεί τέλη χαρτοσήμου επί συμβάσεων δανείου ελληνικής επιχείρησης με αλλοδαπή συνδεδεμένη της επιχείρηση.

Για τη θεμελίωση της νομικής τους κρίσης, οι Σύμβουλοι της Επικρατείας επιχειρηματολόγησαν πως η χορήγηση έντοκου χρηματικού δανείου περιλαμβάνεται κατ’ αρχήν μεταξύ των πράξεων του άρθρου 2 του Κώδικα Φ.Π.Α. ως παροχή υπηρεσιών υποκείμενη στον φόρο προστιθεμένης αξίας, πλην απαλλασσόμενη αυτού κατά το άρθρο 22 παρ. 1 περ. κγ‘.

Ειδικότερα, η χορήγηση έντοκου χρηματικού δανείου ως διάθεση κεφαλαίου σε τρίτον, έναντι του οποίου καταβάλλεται η δέουσα αμοιβή υπό μορφή τόκων, συνιστά παροχή υπηρεσιών από επαχθή αιτία.

Έτσι, μια επιχείρηση ενεργεί υπό την ιδιότητα του υποκειμένου στον φόρο, όταν χρησιμοποιεί κεφάλαια που αποτελούν μέρος των περιουσιακών της στοιχείων για να παράσχει υπηρεσίες όπως η χορήγηση (από μητρική επιχείρηση) αμειβόμενων δανείων (σε θυγατρική αυτής), ανεξάρτητα από το αν τα δάνεια χορηγούνται ως οικονομική στήριξη ή ως τοποθετήσεις πλεονασμάτων σε ρευστό ή για άλλους λόγους.

Η ανωτέρω γνώμη του ΣτΕ δεν είναι τυπικά δεσμευτική, σπάνια όμως οι υποδείξεις του δεν γίνονται αποδεκτές από τη Φορολογική Διοίκηση.

Επίσης, έως την έκδοση σχετικής διάταξης από τη Διοίκηση, η γνώμη του ΣτΕ προβλέπεται να υιοθετηθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια, δικαιώνοντας τις επιχειρήσεις που θα προσφύγουν για το συγκεκριμένο θέμα.

Τέλος, πιθανά να  δίνεται στις επιχειρήσεις οι οποίες απέδωσαν τέλη χαρτοσήμου για έντοκες δανειακές συμβάσεις, η δυνατότητα να ζητήσουν την επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, εντός της προθεσμίας παραγραφής.

Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί άρση ενός αντικινήτρου για επενδύσεις στη χώρα μας, καθώς διευκολύνει τη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού, ο οποίος μέχρι σήμερα επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου, καθιστώντας ιδιαίτερα ακριβή τη συγκεκριμένη εισροή κεφαλαίων.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο!